Waarborgen

Zowel als mediator als advocaat vindt u waarborgen in de behartiging van uw belangen door mr. Marianne Peeters. Hieronder leest u over de werkwijze van ons kantoor als het gaat om mediation of als advocaat bij het geven van advies of het voeren van een procedure, maar ook hoe Peeters Familierecht haar kwaliteitswaarborg tot zijn recht laat komen.

Mediator of advocaat?

U bent op zoek naar een mediator of een advocaat. Mr. Marianne Peeters zal met u bekijken wat in uw situatie mogelijk is. Zij kan u bijstaan als advocaat of als mediator. De werkwijze die daarbij hoort, wordt hieronder nader toegelicht.

Werkwijze als mediator

Mr. Marianne Peeters staat u bij als u en uw (ex)partner middels mediation tot de afwikkeling van de gevolgen van uw echtscheiding, beëindiging van uw geregistreerd partnerschap of uw samenleving (met of zonder samenlevingscontract) willen komen. Als vanzelfsprekend wordt daarbij uitvoerig stilgestaan bij de beslissingen die over de minderjarige en jongmeerderjarige kinderen moeten worden genomen om te komen tot een ouderschapsplan.
Zelfs vóór het eerste gesprek kunt u zelf al aan de slag als u dat zou willen. Mr. M. Peeters voorziet u al snel van een lijst van vermogensbestanddelen (bankrekeningen, lijfrentepolissen etc.) die u kunt gaan inventariseren, zodat het eerste gesprek meteen goed kan worden benut. Ook gegevens over uw beider inkomens kunnen dan eventueel al verzameld worden. U mag uiteraard ook het eerste gesprek afwachten als het ander te snel voor u gaat. U kiest uw eigen tempo.

Informatie over mogelijkheden

U zult informatie over de mogelijkheden en juridische houdbaarheid van de te maken afspraken ontvangen.

Afspraken over de kinderen (ouderschapsplan)

Voor de kinderen zal een zorgregeling en eventueel een co-ouderschapsregeling moeten worden overeengekomen en we zullen dan ook spreken over de precieze invulling daarvan en over andere praktische zaken die geregeld moeten worden voor uw kinderen. Ook kinderalimentatie is onderwerp van gesprek. Als er na betaling van kinderalimentatie nog ruimte is voor partneralimentatie zullen wij bespreken welke aanspraken er zouden kunnen bestaan. Ook kan er worden gedacht aan een kinderrekening die wordt gebruikt om de kosten van de kinderen van te betalen. Heldere afspraken hierover zijn dan hard nodig. Ons kantoor kan u daar goed in begeleiden.

Verdeling of verrekening van vermogen

De vermogensrechtelijke kant vereist de nodige juridische kennis om tot een effectieve afwikkeling daarvan te komen. U kunt dan denken aan afspraken over eventuele lijfrentes en levensverzekeringen, bank- en spaarrekeningen, ontvangen erfenissen en schenkingen, ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de ontvlechting van een onderneming, zoals een door u beiden gedreven vennootschap onder firma. Ons kantoor heeft hiermee ruime ervaring. In overleg met uw eigen accountant kan een stappenplan worden gemaakt. En als sprake is van huwelijkse voorwaarden moet aandacht worden gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de huwelijkse voorwaarden en de bedoeling die u bijvoorbeeld bij het maken van een periodiek en/of finaal verrekenbeding heeft gehad.

Voeren (formele) procedure

Na het vastleggen van de gewenste afspraken, wordt de formele procedure voor u gevoerd om de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap te laten uitspreken, waarna de ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap in de registers van de Burgerlijke Stand kan worden verwerkt. Voor de beëindiging van een samenlevingscontract is tussenkomst van de rechter niet noodzakelijk.

Werkwijze als advocaat

Soms is mediation niet mogelijk of wil één van de partijen daaraan niet deelnemen. In dat geval bestaat de mogelijkheid van een eenzijdig traject waarbij een gerechtelijke procedure niet uitgesloten of soms zelfs onafwendbaar is. Marianne Peeters heeft als echtscheidingsadvocaat ruime proceservaring om u doortastend en met oog voor uw specifieke belangen bij te staan. Goed onderbouwde adviezen en bepaling van de te hanteren strategie is daarbij onontbeerlijk.

Plan van aanpak

Voordat een procedure wordt gestart, wordt de mogelijkheid van overleg met de andere partij, ook als die partij een eigen advocaat heeft, overwogen en in de meeste gevallen ook succesvol beproefd. Een plan van aanpak wordt besproken en in overleg met u gemaakt. U krijgt een helder beeld van uw positie in een echtscheidingsprocedure en wat u van een dergelijke procedure kunt verwachten. Dat geldt uiteraard ook voor een procedure tot wijziging van alimentatie of een procedure waarbij kinderen zijn betrokken of een andere procedure waarvoor u Peeters Familierecht inschakelt.

Als alsnog in overleg tot afspraken wordt gekomen, worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. De afspraken over de kinderen zullen worden bekrachtigd in een ouderschapsplan of een vaststellingsovereenkomst.

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u zich afvraagt hoe een echtscheidingsprocedure precies verloopt en wat u kunt verwachten, hebben wij die informatie onder Mediation en Advocaat Familierecht geplaatst.

Gratis (telefoon)gesprek en passend inloopspreekuur

Peeters Familierecht biedt u (en uw partner) graag een gratis telefoongesprek of bespreking van een half uur aan als kennismaking, om uw eerste vragen te beantwoorden en om te bekijken wat mr. Marianne Peeters voor u kan betekenen. Ook zal zij bekijken of het haar vrijstaat voor u op te treden. Wij vinden het belangrijk dat wederzijds wordt bekeken of u bij ons kantoor aan het juiste adres bent. Deze investering in tijd om vrijblijvend kennis te kunnen maken, geeft u de kans om u beter te oriënteren op uw mogelijkheden.

Peeters Familierecht komt u graag tegemoet in de wens om gebruik te kunnen maken van een spreekuur op een dag en tijd van uw eigen voorkeur. Een vast tijdstip voor een inloopspreekuur biedt Peeters Familierecht dan ook niet, omdat ervaring uit het verleden heeft geleerd dat er meer behoefte bestaat aan een flexibel tijdstip waarop kan worden kennisgemaakt en waar u uw vragen kunt stellen. Indien u uw zaak derhalve liever niet telefonisch doorspreekt, kan dit ook in een persoonlijk gesprek op ons kantoor van een half uur.

Rechtsbijstandsverzekering

Tijdens dit half uur kan ook met u worden gesproken over de mogelijkheid dat u op basis van uw rechtsbijstandverzekering in aanmerking komt voor vergoeding van kosten die voor een echtscheidingsprocedure, mediation of juridische bijstand in verband met conflicten over erfrechtelijke aangelegenheden zijn gemaakt. Inmiddels bieden steeds meer verzekeringen daarvoor dekking. Marianne Peeters is bereid om voor u bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijkheid van vergoeding van de kosten voor haar werkzaamheden. Uiteraard kunt u zelf ook alvast informeren naar de dekking onder uw verzekering.

Gefinancierde rechtsbijstand

Een andere optie is de mogelijkheid dat u gelet op uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde of gefinancierde rechtsbijstand. Peeters Familierecht neemt slechts een beperkt aantal zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand aan, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een mediationtoevoeging voor één van beide partijen. Zij is geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand en voldoet aan de nodige specialisatie- en opleidingseisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan bijstand in zaken op het terrein van het familierecht. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Uiteraard kan Marianne Peeters u hierover ook meer vertellen. Mocht zij uw zaak niet aannemen dan kan zij u uiteraard doorverwijzen naar een advocaat die de zaak wel voor u kan oppakken.

Uurtarief

Indien u besluit Marianne Peeters in te schakelen als uw advocaat of mediator dan zal zij op betalende basis haar werkzaamheden voor u verrichten. Voor de actuele tarieven kunt u contact met haar opnemen.

Grip op de kosten

Marianne Peeters is zich ervan bewust dat u zicht wilt hebben op de kosten. Om die reden is het van belang om hierover heldere afspraken te maken. U ontvangt in beginsel één keer per maand een nota, tenzij er in een bepaalde maand weinig werkzaamheden zijn verricht. Afhankelijk van de voorliggende kwestie zal Marianne Peeters u zoveel mogelijk sturing geven in zaken die u zelf kunt doen. Op die manier kunnen de kosten beheersbaar worden gemaakt. Dat is ook de reden waarom zij geen opslag voor kantoorkosten in rekening brengt.

Ervaring en kwaliteitseisen

Het is begrijpelijk dat u van tevoren wilt weten met wie u in gesprek gaat als u over zoiets persoonlijks als uw scheiding of over uw financiële situatie zult spreken. En als het om uw kinderen gaat, wilt u weten of zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan. U zult het gevoel willen hebben dat u vrijuit kunt spreken, dat u zich gehoord voelt als u uw eigen belangen voorlegt en dat u zich gesteund voelt als er keuzes moeten worden gemaakt. U zoekt vertrouwen in uw advocaat en/of mediator.

Kwaliteitswaarborg

Met haar werkervaring in de advocatuur gedurende bijna 15 jaar en haar lidmaatschap van de vFAS (Nederlandse vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) waarvoor strenge opleidings- en lidmaatschapseisen gelden, staat Marianne Peeters in voor haar betrokkenheid en vakbekwaamheid. Haar inschrijving als registermediator in het kwaliteitsregister van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland, voorheen: NMI) gecombineerd met haar rol als vFAS-scheidingsmediator en vFAS Erkend Specialist Familie- en Erfrecht geeft een waarborg voor haar dienstverlening als mediator en advocaat.